Fiscalitat persones físiques i jurídiques

 • Altes, variacions i baixes de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i censos fiscals
 • Auditories fiscals
 • Confecció dels comptes anuals
 • Declaració anual de l’impost sobre societats
 • Declaració de pagaments a compte de l’impost sobre societats
 • Declaracions anuals d’IVA
 • Declaracions mensuals i trimestrals d’IVA (general i intracomunitari)
 • Fiscalitat per a alts directius
 • Fiscalitat per a professionals
 • Informació puntual de les variacions i novetats normatives en matèria fiscal i tributària
 • Pagaments fraccionats, estimació directa, mòduls, registre de factures i despeses elaboració i legalització de llibres
 • Planificació de successions
 • Planificació fiscal patrimonial
 • Planificació internacional
 • Qualsevol altra declaració de contingut o transcendència tributàries
 • Reclamacions i recursos en els àmbits fiscals

Fiscalitat general

 • Assessorament deduccions per R+D+I
 • Assessorament entitats sense finalitats lucratives
 • Assessorament fiscal permanent per a grups nacionals i internacionals
 • Assessorament general sobre diversos impostos i temàtica fiscal que es presenti
 • Assessorament processos de reestructuració empresarial
 • Assessorament processos de reinversió
 • Declaracions anuals de l’impost de la Renda de les persones físiques i del Patrimoni
 • Due diligence (diligències)
 • Fusions i adquisicions
 • Planificació fiscal de grups de societats
 • Representació davant els òrgans de gestió i inspecció de l’Agència Tributària

Fiscalitat no residents

Fiscalitat internacional

 • Assessorament en grups consolidats
 • Assessorament i planificació d’inversions internacionals
 • Assessorament i planificació en imposició indirecte
 • Assessorament sectorial especialitzat en matèria de recuperació d’IVA
 • Assistència en inspeccions
 • Assistència i negociació amb administracions fiscals d’acords previs de valoració
 • Disseny i implantació de polítiques de preus de transferència
 • Operador econòmic autoritzat
 • Planificació fiscal de la cessió d’intangibles
 • Planificació fiscal de la repatriació de capitals i processos de desinversió

Tributació local i autonòmica

 • Assistència en inspeccions locals i/o autonòmiques
 • Impostos, taxes i recàrrecs locals
 • Reclamacions i recursos en àmbits municipal i/o autonòmic
 • Representació, especialment davant la inspecció dels organismes corresponents
 • Tributació comunitats autònomes

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal