Aquest lloc web i els dominis www.asemges.com i www.asemges.cat són propietat d’ASEMGES, SL(NIF B17219411) amb domicili social al carrer dels Valls 20, 17200 Palafrugell, telèfon +34 972 300 514.

Aquests Avisos Legals regulen les condicions d’ús dels serveis i la informació que es proporciona per mitjà d’aquest lloc web. Són persones usuàries del lloc, totes les que accedeixin a aquests serveis i a aquesta informació. La condició de persona usuària comporta l’acceptació plena de les condicions establertes en aquests Avisos Legals.

1. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, inclosos (a títol enunciatiu) texts, imatges, arxius d’àudio, software, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, pertanyen a ASEMGES o a tercers que n’han autoritzat l’ús. ASEMGES presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat i n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. De manera general en queda prohibida la utilització amb finalitats comercials a benefici de terceres persones, així com qualsevol transformació i/o alteració. En el cas que ASEMGES autoritzi la utilització d’alguns d’aquests elements, el beneficiari haurà d’esmentar expressament la propietat, que es reserva el dret a emprendre les accions legals oportunes pels danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (emmarcament o framing). En el cas que es creïn enllaços d’hipertext a alguna de les pàgines del lloc www.asemges.com, l’usuari haurà de saber que hi està entrant i haurà de poder veure aquesta adreça URL a la finestra del seu navegador.

2. Ús correcte del web

La persona usuària es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis del web d’acord amb la Llei i amb el que estableixen aquests Avisos Legals. No modificarà ni provocarà danys de qualsevol tipus a les dades, els programes i/o els documents del web, ni introduirà cap classe de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic del web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

La persona usuària es compromet a mantenir en secret l’identificador i/o contrasenya que li ha entregat ASEMGES per poder accedir als serveis del web, el qual s’haurà d’utilitzar de manera estrictament personal i, en conseqüència, no podrà ser cedit a tercers. En cas de pèrdua o robatori de l’identificador i/o contrasenya, la persona usuària estarà obligada a comunicar-ho a ASEMGES per procedir a la seva immediata cancel·lació i lliurament d’un nou identificador i/o contrasenya.

ASEMGES queda eximida de qualsevol responsabilitat que pogués comportar l’ús indegut d’aquests identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats, responsabilitat que seria assumida per la persona usuària que no hagués complert amb les seves obligacions.

ASEMGES es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al web, sense previ avís, a la persona usuària que incompleixi les normes incloses en aquests Avisos Legals.

3. Responsabilitats sobre els continguts i ús

Tot i que ASEMGES posa tots els mitjans tècnics i humans possibles per oferir un bon servei, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.

ASEMGES no pot garantir de manera absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus. No es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a ASEMGES. Tampoc no se’n fa dels retards o bloqueigs causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques i/o sobrecàrregues en el sistema d’accés a Internet o en altres sistemes electrònics, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’ASEMGES.

ASEMGES es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, els canvis que consideri oportuns en el web, suspenent-ne temporalment l’accés per fer les tasques de millora i manteniment convenients.

ASEMGES declina tota responsabilitat sobre el contingut de pàgines externes propietat de tercers a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços facilitats al web. Així mateix, no serà responsable de qualsevol error, irregularitat o inexactitud en els continguts publicitaris que apareixen al web. En aquest sentit, la responsabilitat pertany únicament als anunciants o patrocinadors.

4. Resolució de conflictes

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions d’aquests Avisos Legals. Els conflictes derivats de l’ús d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya, essent els Jutjats de La Bisbal d’Empordà els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal