Emprenedors

 • Assessorament per passar de la idea empresarial a negoci real
 • Assessorament sobre suport financer i capital de risc inicials
 • Capitalització de l’atur
 • Confecció de plans d’empresa
 • Constitució d’empresa
 • Elaboració de plans de viabilitat
 • Informació i tramitació de subvencions

Autònoms

Per donar-se d’alta com a treballador autònom, s’hauran de realitzar els tràmits administratius següents:

 • Tràmits fiscals, constitució

Lloc: Delegació d’Economia i Hisenda, AEAT
Model: 037 (si és persona física) o 036 (si és persona jurídica)
Termini: Abans de l’inici de l’activitat

 1. Declaració censal d’alta de les obligacions tributàries i alta Impost Activitats Econòmiques, IAE*
 • Tràmits laborals

Lloc: Seguretat Social, Tresoreria General de la Seguretat Social, TGSS
Model: TA.0521 Alta, baixa o modificació de dades en el Règim Especial d’Autònoms
Termini: 30 dies naturals a l’inici de l’activitat

 1. Alta de l’empresari al Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social*
 2. Inscripció de l’empresari a la Tresoreria General de la Seguretat Social, TGSS i obtenció del número de patronal
 3. Alta i afiliació dels treballadors al Règim General de la Seguretat Social
 4. Alta de cobertura de riscos d’accidents de treball i malaltia professional
 5. Formalització dels contractes de treball
 6. Comunicació d’obertura del centre de treball
 7. Llibre de visites
 • Tràmits locals
 1. Sol·licitud de llicència d’activitat, llicència municipal d’obres i liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Obligacions comptables*
 • Obligacions fiscals importants*
 1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, IRPF
 2. Retencions a compte de l’IRPF
 3. Retencions pel lloguer d’immobles urbans
 4. Pagaments a compte
 5. IVA

*Només aquests tràmits i obligacions han de complir-se necessàriament, la resta, dependran de la naturalesa del negoci.

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal