Introducció

Asemges SL (en endavant, Asemges, o bé l’empresa), creu que el comportament en el lloc de treball defineix tant a les persones com a l’empresa, i és per això que espera que la conducta de l’organització i de les persones vinculades a ella, no tan sols respecti la legislació vigent i el seu govern corporatiu, sinó que també respongui als principis ètics i de responsabilitat socials d’acceptació general.

Compromís i principis

En aquest codi ètic es recull el compromís d’Asemges amb els principis de compliment, ètica i transparència empresarial en tots els àmbits d’actuació, establint un conjunt de principis i pautes de conducta dirigits a garantir el comportament just i responsable de tots els treballadors de l’empresa, independentment de la seva posició jeràrquica, i ubicació geogràfica o funcional.

Alhora un bon lideratge empresarial ha de tenir un compromís ferm amb aquests principis i donar exemple, prenent decisions que promoguin i compleixin aquest codi, per tal de propiciar un clima de treball ètic i positiu.

Tots els integrants d’Asemges han de tenir la màxima cura per tal de preservar la imatge i reputació de l’empresa en totes les seves actuacions professionals.

Aplicabilitat, integració i interpretació

El codi ètic és d’aplicació per a tot el conjunt de l’organització, afectant als administradors, als consellers, als directius i als treballadors, independentment del tipus de contracte que determini la seva relació professional o laboral amb l’empresa. Cal tenir en compte que el compliment d’aquest codi no pot anar mai en detriment de l’ordenament jurídic, ni de les directrius de la direcció de l’empresa.

Per la seva naturalesa, el codi ètic estableix criteris generals per orientar als integrants d’Asemges, i alhora resoldre dubtes d’actuació que es puguin generar en el desenvolupament quotidià de la seva activitat laboral.

Per resoldre qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquest codi ètic, s’haurà d’acudir al Comitè de Compliance de l’empresa, el qual serà el responsable d’interpretar-lo de forma vinculant, per a tots els membres de l’empresa.

Aquest codi ètic està destinat tant als treballadors de l’empresa, com a aquelles terceres parts amb les que aquesta manté relacions o vinculacions directes o indirectes de qualsevol índole com proveïdors, col·laboradors, clients, socis comercials, contractistes, proveïdors i altres empreses col·laboradores. Tots ells també hauran d’actuar d’acord amb aquest codi ètic.

En conseqüència, Asemges també els hi podrà demanar que formalitzin el seu compromís amb el que aquest codi ètic estableix, i impulsarà que aquests tercers també adoptin les mesures pertinents al compliment del mateix.

Asemges es reserva el dret a prendre les mesures necessàries quan consideri que una tercera part vinculada no compleixi amb les seves obligacions contractuals o les directrius establertes en aquest codi.

Valors i Principis Ètics

Asemges, aspira a donar un servei i acompanyament excel·lent als seus clients, amb la màxima confidencialitat i diligència que es poden oferir.

I és per això, que considera claus una sèrie de valors que han d’esdevenir principis diferenciadors de l’empresa. Aquests valors i principis ètics ajudaran a definir uns paràmetres i un marge d’actuació que definiran el dia a dia de l’empresa.

Normes Generals de conducta

Legalitat i govern corporatiu

L’empresa i els seus treballadors compliran amb la legalitat vigent per desenvolupar la seva activitat. Tanmateix, també respectaran les obligacions i compromisos assumits en les seves relacions contractuals i les directrius marcades per la direcció de l’empresa.

Qualsevol individu de l’empresa coneixedor que s’ha produït una vulneració de la legalitat o de les normes de govern corporatiu, haurà d’informar a l’empresa a través del canal Ètic habilitat.

Conducta professional íntegra

Asemges espera que els seus membres tinguin una conducta íntegra en tots els aspectes. Per a conducta íntegra s’entendrà:

  1. La integritat: tenir una actuació lleial, honesta i de bona fe, que alhora estigui alineada amb els objectius i els valors de l’empresa expressats en aquest codi.
  2. La diligència: actuacions responsables, eficients, i dirigides a assolir la qualitat i l’excel·lència.
  3. El respecte: entre companys i amb els clients per tal de generar un entorn de treball agradable i positiu.
  4. L’empatia: que ajuda a eliminar els perjudicis, treballar per un objectiu comú, ser una persona amable, que tracte a l’altre amb respecte i educació. Amb la finalitat de detectar el que l’altre persona requereix i atendre les seves necessitats més efectivament.

Obsequis i regals

Asemges, prohibeix explícitament que els seus integrants puguin ni donar ni acceptar regals en o per el desenvolupament de la seva activitat professional. Tampoc es podran acceptar ni donar mitjançant una persona interposada, ni oferir ni sol·licitar qualsevol tipus de avantatge o benefici no justificat per la societat, per a un mateix o per a un tercer, ni present ni futur.

Excepcionalment es permetran els obsequis, sempre i quan es compleixin simultàniament les següents circumstancies:

  1. el valor econòmic sigui simbòlic o irrellevant.
  2. respongui a símbols de cortesia o atencions usuals.
  3. no estiguin prohibits per llei ni per les pràctiques comercials generalment acceptades.

En cas de dubte sobre el que és acceptable o no, la oferta haurà de ser declinada o en tot cas, consultant amb el Comitè de Compliance quina és la decisió més adequada.

Conflictes d’interès

Asemges considera conflicte d’interès aquella situació en la qual l’interès personal d’un membre de l’empresa i el propi interès de l’empresa entrin en col·lisió, bé de manera directa o indirecta.

S’entén que existeix interès personal d’algú quan el cas l’afecti a ell com a membre de l’empresa o vinculat amb l’empresa. Com a persona vinculada s’entén: cònjuge (o persona amb una relació d’afectivitat equivalent), ascendents, descendents, germans del membre o del cònjuge (o persona amb relació d’afectivitat equivalent), conjugues dels ascendents o dels descendents; i també entitats on l’interessat o les persones vinculades a ell hi tinguin algun càrrec d’administració o direcció, o bé en percebin remuneracions d’algun tipus.

En cas que existeixi una situació de conflicte d’interessos, l’implicat haurà de posar en coneixement de l’empresa la situació, i abstenir-se de qualsevol presa de decisió que pugui afectar al cas. S’haurà de comunicar al superior directe i a l’òrgan de Compliance tot indicant qui és l’afectat, detallar la situació que dona el conflicte d’interès, i realitzar-ne si és possible una avaluació econòmica.

Informació reservada i confidencial

La informació no pública que sigui propietat d’Asemges o estigui cedida a l’empresa per un tercer, tindrà la consideració general d’informació reservada i confidencial, i estarà subjecte a la confidencialitat i al secret professional. Per tant, el seu contingut no podrà ser facilitat ni documentalment ni verbalment a cap tercer, a excepció que existeixi prèvia autorització de l’òrgan de direcció o administració, o a requeriment legal, judicial o de l’autoritat administrativa corresponent.

És responsabilitat de tothom posar els mitjans i aplicar els procediments suficients per protegir aquesta informació de qualsevol risc intern o extern, ja sigui de subtracció, manipulació o destrucció no autoritzada.

Revelar informació confidencial sense autorització explícita de l’òrgan de direcció, està totalment prohibit per aquest codi. En els casos en que es produeixi el cessament d’una relació laboral/professional, la informació reservada i confidencial serà retornada a l’empresa sense que el treballador pugui emportar-se’n cap mostra ni digital ni física.

Qualsevol indici d’una fuga d’informació haurà de ser comunicat d’immediat a l’òrgan de Direcció i a l’òrgan de Compliance. 

Responsabilitats mútues

Recursos i mitjans per el desenvolupament de la activitat professional

Asemges es compromet a posar en disposició dels seus treballadors els recursos adequats i mitjans necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, els quals es trobaran adaptats (especialment els sistemes informàtics i d’internet) als criteris estàndard de seguretat i eficiència.

Els treballadors es comprometen a fer un ús responsable dels recursos i mitjans posats a la seva disposició, fent-los servir exclusivament per aquelles finalitats laborals d’interès per l’empresa, excloent-ne l’ús per finalitats particulars.

Queda prohibida la instal·lació i la utilització de programes o aplicacions obtingudes il·legalment i/o que puguin perjudicar la imatge o els interessos de l’empresa, dels clients o bé terceres persones vinculades.

En cas que algun treballador detecti un ús incorrecte dels mitjans o recursos de l’empresa, haurà de notificar-ho a l’òrgan de Compliance.

Seguretat i salut en el treball

L’empresa dotarà als seus treballadors dels recursos i el coneixement necessari per a que es pugui desenvolupar la seva feina amb la màxima seguretat possible. A més, també es promourà un programa de seguretat i salut en el treball, així com l’adopció de les mesures preventives de riscos laborals establertes conforme a la legislació vigent.

Els treballadors de l’empresa observaran amb atenció les normes relatives a seguretat i salut en el treball amb l’objectiu de prevenir i minimitzar els riscos laborals.

En el cas que algun treballador detecti alguna deficiència en aquests aspectes ho haurà de comunicar diligentment al superior jeràrquic o bé a l’òrgan de Compliance.

Imatge i reputació

Tots els membres d’Asemges han de tenir la màxima cura per tal de preservar la bona imatge i la reputació de l’empresa en totes les seves actuacions professionals.

En cas de tenir indicis d’alguna acció o fet rellevant que pugui deteriorar la imatge de l’empresa s’haurà d’informar a l’òrgan de Compliance.

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal