Renda i Societats – IVA simplificat trimestral i REDEME – Declaració informativa d’operacions incloses en els llibres de registre i d’operacions intracomunitàries

IRNR, Impost sobre la renda de no residents. Rendes obtingudes sense mediació d’establiment permanent. Retencions i ingressos a compte (primer trimestre 2019: 216).

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal