Ajuntament de Palafrugell – IBI Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, 1r termini (50%)

Ajuntament de Palafrugell – IBI Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, 1er termini (50%) rebuts domiciliats.

C. dels Valls, 20 – Palafrugell

Av. de les Voltes, 23 – La Bisbal